Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Donaties

U doneert aan onderstaande ontvangende partij: Martijn Crama, auteur van het boek Basisbagage, gevestigd te Utrecht aan de Nijverheidsweg 6 3534 AM, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 9197662, hierna verder te noemen: de Auteur. Email: contact@martijncrama.nl

Artikel 1. Definities (alfabetisch)

 • 1.1. Donatie: Een door de gevende partij aan de Auteur geschonken geldbedrag, of goederen in natura.
 • 1.2. Donatieformulier: Middel om online een donatie te doen aan de Auteur.
 • 1.3. Gevende partij: De natuurlijke- of rechtspersoon die middels iDEAL, of middels een elektronische machtiging, via de website van de Auteur, een donatie doet aan de Auteur, of zich aanmeldt als regelmatige sponsor/donateur.
 • 1.4. Online doneren: Het geven van geld middels een elektronisch betaalsysteem of via een elektronische machtiging via de website van de Auteur aan de Auteur.
 • 1.5. Ontvangende partij: de Auteur die op basis van de overeenkomst een donatie ontvangt.
 • 1.6. Overeenkomst: De overeenkomst op afstand tussen ontvangende partij en gevende partij.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 • 2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan de Auteur.
 • 2.2. De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze algemene voorwaarden.
 • 2.3. De Auteur behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Artikel 3. Rechten ontvangende partij, de Auteur

 • 3.1. Online donaties komen volledig ten goede aan de Auteur.
 • 3.2. De Auteur is volledig vrij in het bestemmen van deze online donaties
 • 3.3. Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat over op de Auteur nadat het gedoneerde bedrag op de bankrekening van de Auteur is bijgeschreven.
 • 3.4. Aansprakelijkheid: de Auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de gevende partij als gevolg van de door de gevende partij gedane donatie. De gevende partij vrijwaart de Auteur voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die derden als gevolg van de donatie van de gevende partij aan de Auteur.

Artikel 4. Rechten gevende partij

 • 4.1. De gevende partij heeft het recht een digitaal exemplaar (PDF) van Basisbagage te ontvangen.

Artikel 5. Plichten de Auteur

 • 5.1. De Auteur verplicht zich het exemplaar digitaal toe te sturen.

Artikel 6. Plichten gevende partij

 • 6.1. Om een overeenkomst te sluiten met ontvangende partij moet gevende partij tenminste 18 jaren oud zijn. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de gevende partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet;
 • 6.2. Gevende partij die onder de 18 jaren oud is kan een online donatie of een online aanmelding als vaste sponsor/donateur alleen doen in bijzijn van en met goedkeuring van een ouder of voogd;
 • 6.3. De gevende partij geeft zijn correcte identiteitsgegevens op.

Artikel 7. Verwerking persoonsgegevens

 • 7.1. De Auteur verwerkt de door de gevende partij aan de Auteur verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens gesteld.
 • 7.2. De gevende partij heeft het recht te controleren of de door de Auteur geregistreerde gegevens juist zijn, het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn, en het recht op verwijdering van de geregistreerde gegevens.**

Artikel 8. Slotbepalingen

 • 8.1. De disclaimer en het privacy statement die de Auteur hanteert zijn onverkort van toepassing.
 • 8.2. Partijen verklaren dat Nederlands recht van toepassing is.